ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Αγαπητοί/ές υποψήφιοι/ες,

          Σε συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά με τη διεξαγωγή των διαγνωστικών τεστ για τη διεκδίκηση αθλητικών – ακαδημαϊκών υποτροφιών για το σχολικό έτος 2020-21, σας ενημερώνουμε πως η ύλη για τα γνωστικά αντικείμενα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και της ΧΗΜΕΙΑΣ των τριών τάξεων του Γυμνασίου και των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου είναι η ακόλουθη :

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • Είδη προτάσεων ως προς τα συστατικά τους (απλή, ελλειπτική, επαυξημένη) και τη σημασία τους (αποφαντική, ερωτηματική, επιφωνηματική, προστακτική)
 • Δομή παραγράφου (θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, κατακλείδα)
 • Κλίση ουσιαστικών & επιθέτων
 • Σύνθεση & παραγωγή λέξεων
 • Οι μορφές του ρήματος (πρόσωπα και αριθμοί), συζυγίες και φωνές, διαθέσεις, χρόνοι, χρονικές βαθμίδες και ποιόν ενέργειας

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • Το υποκείμενο και οι μορφές του
 • Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου (λεπτομέρειες, σύγκριση/αντίθεση, διαίρεση, αιτιολόγηση, ορισμός, συνδυασμός μεθόδων)
 • Οι εγκλίσεις & οι χρόνοι του ρήματος
 • Οι φωνές, οι συζυγίες & οι διαθέσεις του ρήματος
 • Ενεργητική & παθητική σύνταξη
 • Σχηματισμός λέξεων με σύνθεση / τα είδη των συνθέτων
 • Το αντικείμενο / τα μονόπτωτα & δίπτωτα μεταβατικά ρήματα
 • Οι βαθμοί των επιθέτων & των επιρρημάτων

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • Παρατακτική & υποτακτική σύνδεση προτάσεων
 • Δευτερεύουσες ονοματικέςπροτάσεις (βουλητικές, ενδοιαστικές, ειδικές, πλάγιες ερωτηματικές, αναφορικές)
 • Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις (τελικές, αιτιολογικές, χρονικές, υποθετικές, αποτελεσματικές, εναντιωματικές, αναφορικές)
 • Ευθύς και πλάγιος λόγος
 • Συνώνυμες & αντίθετες λέξεις

 

Α΄ & Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Αναφορική – ποιητική λειτουργία της γλώσσας
 • Ενεργητική – παθητική σύνταξη
 • Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
 • Συνοχή κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις)
 • Συνώνυμα – αντώνυμα
 • Ευθύς-πλάγιος λόγος
 • Σχήματα λόγου και ο ρόλος τους

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφ. 1ο: Οι φυσικοί αριθμοί

1.4 Ευκλείδεια διαίρεση –Διαιρετότητα

1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας –Μ.Κ.Δ. –Ε.Κ.Π. –Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα

2.1 Η έννοια του κλάσματος

2.2 Ισοδύναμα κλάσματα

2.3 Σύγκριση κλασμάτων

2.4 Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων

2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

2.6 Διαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήματα

4.1 Η έννοια της εξίσωσης

Κεφ. 7ο: Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

7.1 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί-Η ευθεία των ρητών-Τετμημένη σημείου

7.2 Απόλυτη τιμή ρητού-Αντίθετοι ρητοί-Σύγκριση ρητών

7.3  Πρόσθεση ρητών αριθμών

7.4  Αφαίρεση ρητών αριθμών

7.5  Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών

7.6  Διαίρεση ρητών αριθμών

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφ. 1ο: Βασικές γεωμετρικές έννοιες

1.6 Είδη γωνιών –Κάθετες ευθείες

1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες –Άθροισμα γωνιών

1.8 Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες –Κατακορυφήν γωνίες

1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο

1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία –Απόσταση παραλλήλων

1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου

1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

 1.1  Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις

 1.2  Εξισώσεις α’ βαθμού

Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

 2.1  Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού

Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

3.1  Η έννοια της συνάρτησης

3.2 Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης                       ( χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3 ).

3.3  Η συνάρτηση y=αx

3.4  Η συνάρτηση y=αx+β ( χωρίς τις υποπαραγράφους: «Η εξίσωση της μορφής «αx+βy=γ» και «Σημεία τομής της ευθείας αx+βy=γ με τους άξονες»).

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

1.3  Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

1.4  Πυθαγόρειο θεώρημα

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας

2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας ( χωρίς την παρατήρηση β της  σελίδας 143 )

Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες

3.3 Μήκος κύκλου

3.5 Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1       Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς

Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

1.2       Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα

Β. Πράξεις με μονώνυμα

1.3       Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1.4       Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1.5       Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]

1.6       Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά – άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2+(α+β)x+αβ »].

1.8    Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

1.9       Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

1.10     Πράξεις ρητών παραστάσεων

Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων

Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων 

Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.2          Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων

Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου

Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3.1       Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

3.2       Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του

3.3       Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.1       Ισότητα τριγώνων

1.2       Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων

 1.3       Θεώρημα Θαλή

1.5       Ομοιότητα

 Α. Όμοια πολύγωνα

 Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων στη σελίδα 220).

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2.1 Οι Πράξεις και οι ιδιότητές τους

2.2Διάταξη πραγματικών αριθμών, εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 45

2.3 Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

2.4 Ρίζες πραγματικών αριθμών, εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4

3.1 Εξισώσεις 1ουβαθμού

3.2 Η εξίσωση

3.3Εξισώσεις 2ουβαθμού

4.1 Ανισώσεις 1ουβαθμού

4.2Ανισώσεις 2ουβαθμού

5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική πρόοδος, εκτός της απόδειξης για τοάθροισμα νδιαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου

5.3 Γεωμετρική πρόοδος, εκτός της απόδειξης για το άθροισμα νδιαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου

6.1 Η έννοια της συνάρτησης

6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης

6.3 Η Συνάρτηση f(x)=αx+β, εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2 1οΚριτήριο ισότητας τριγώνων, εκτός της απόδειξης του θεωρήματος

3.3 2οΚριτήριο ισότητας τριγώνων, εκτός της απόδειξης του θεωρήματος

3.4 3οΚριτήριο ισότητας τριγώνων, εκτός της απόδειξης του θεωρήματος

3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου, εκτός της απόδειξης του θεωρήματος

3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων, εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι και ΙΙ

3.7 Κύκλος-Μεσοκάθετος-Διχοτόμος

3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

3.16 Σχετικές θέσεις δυο κύκλων

5.2 Παραλληλόγραμμα

5.3 Ορθογώνιο

5.4 Ρόμβος

5.5 Τετράγωνο

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

 • Γραμμικά Συστήματα
 • Μη Γραμμικά Συστήματα

3.2 Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

3.3  Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

4.1 Πολυώνυμα

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

5.1 Εκθετική Συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

 

ΧΗΜΕΙΑ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Ηλεκτρονιακή δομή – περιοδικός πίνακας (θέση στοιχείων)
 • Χημικοί δεσμοί : ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός
 • Αριθμός οξείδωσης

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

 • 4 : Ονοματολογία – ομόλογες σειρές – ισομέρεια
 • 3 – 2.6 : Μόνο φυσικές και χημικές ιδιότητες

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.

 

Με εκτίμηση,

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βόλου

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΟΕ»